●SOHOパイロットオフィス実証実験施設
  SOHOワーカー入居、SOHOワーカー及び会員の共同使用スペース・設備、を持つ床